WITAMY NA STRONIE

RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

W CHORZOWIE BATORYM

 

Transmisja Mszy świętych on-line z naszego kościoła

 https://www.youtube.com/channel/UCLFqa-ExQo4rPy3DN04oaXg

(godziny transmisji zgodnie z wykazem intencji mszalnych w zakladce Aktualności)

Liturgia


2021-03-07, Niedziela, Rok B, I, Trzecia Niedziela Wielkiego Postu
Wj 20, 1-3. 7-8. 12-17
Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68c)
1 Kor 1, 22-25
Por. J 3, 16
J 2, 13-25
2021-03-08, Poniedziałek, Rok B, I
2 Krl 5, 1-15a
Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 [41], 3cd)
Por. Ps 130 (129), 5. 7bc
Łk 4, 24-30
2021-03-09, Wtorek, Rok B, I
Dn 3, 25. 34-43
Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: por. 7)
Jl 2, 13bc
Mt 18, 21-35

Wydarzenia

 

Statystyka parafii za rok 2020

Sakrament Chrztu Świętego
LICZBA OCHRZCZONYCH DZIECI
     2018 - razem 66, dziewczynki 34, chłopcy 32, przekaz 3 
     2019 - razem 57, dziewczynki 31, chłopcy 26, przekaz 5 
     2020 - razem 47, dziewczynki 23, chłopcy 24, przekaz 2
     W 2020 roku:
     W stosunku do roku 2019 liczba dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu Św. zmalała. Podobnie ilość przekazów na chrzest w innej parafii z 5 do 2.
     6 dzieci przyjęło chrzest między 1 a 7 rokiem życia.     1 dziecko po 7 roku życia, 40 dzieci przed ukończeniem 1 roku życia.
     18 dzieci przyjmujących chrzest pochodzi z małżeństwa sakramentalnego, 8 ze związku cywilnego, 21 ze związków nieformalnych.

Sakrament Komunii Świętej
LICZBA DZIECI PRZYSTĘPUJĄCYCH DO I. KOMUNII ŚWIĘTEJ
     2018 - razem 52, dziewczynki 20, chłopcy 32, przekaz 3, wczesna 0
     2019 - razem 23, dziewczynki 10, chłopcy 13, przekaz 6, wczesna 3 
     2020 - razem 55, dziewczynki 26, chłopcy 29, przekaz 3, wczesna 4 (w tym jedno spoza naszej Parafii)
     W 2020 roku:
     Liczba przekazów do innej parafii zmalała o połowę
ILOŚĆ UDZIELONYCH KOMUNII ŚWIĘTYCH
     2019 - 69.946
     2020 - 38.950, z tego: 3.438 w BetaMed
     W 2020 roku:
      Ilość przyjętych Komunii Świętych znacząco zmalała z racji pandemii.

Sakrament Bierzmowania
     2018 - razem 24, dziewczynki 12, chłopcy 12, dorośli 2  (2m)
     2019 - razem 61, dziewczynki 29, chłopcy 32, dorośli 2  (1k/2m)
     2020 - razem 32, dziewczynki 19, chłopcy 13, dorośli 9 (4k/5m)
     W 2020 roku:
      Sakrament bierzmowania przyjęło prawie o połowę mniej osób niż w ubiegłym roku, ale cieszy bardzo fakt wzrost zainteresowania sakramentem bierzmowania przez dorosłych z 2 osób w ubiegłym roku do 9 osób tego roku

Apostazja
     2 mężczyzn zgłosiło się do kancelarii parafialnej w celu wystąpienia z Kościoła.

Sakrament małżeństwa
     2018 - 12, przekaz 4
     2019 - 23, przekaz 5
     2020 - 9, przekaz 2
     W 2020 roku:
     Ilość ślubów znacząco zmalała, podobnie jak liczba przekazów na ślub w innej parafii.

Sakrament namaszczenia chorych
2019 - kościele 283, indywidualnie 13
2020 - kościele 118, indywidualnie 13

Zgony (w nawiasie średnia wieku Zmarłych)
     2018 - razem 60 (67 l.), w tym przekaz 23, kobiet 31 (77 l.), mężczyzn 29 (69 l.)
     2019 - razem 88 (74 l.), w tym przekaz 30, kobiet 44 (79 l.), mężczyzn 44 (69 l.)
     2020 - razem 86 (71 l.), w tym przekaz 21, kobiet 36 (73 l.), mężczyzn 50 (69 l.)
     W 2020 roku:
     Najmłodsza zmarła kobieta miała 18 lat, najstarsza 97 lat
     Najmłodszy zmarły mężczyzna miał 28 lat, najstarszy 94 lata.
     Zmalała ilość przekazów na pogrzeb w innej parafii.

Finanse
     Mimo pandemii i ograniczeń ofiarność Parafian jest bardzo duża. Ci, którzy nie mogli być w kościele składali ofiary na konto parafialne. Regularnie wspiera naszą parafię kilka osób parę nie mieszkających na jej terenie. Serdeczne Bóg zapłać.
     Koszt funkcjonowania parafii: 195.500 zł.
     Remonty i inwestycje: 216.521 zł. (kotłownia w kościele, zegar na wieży, likwidacja chlewików i garaży za probostwem)
     Cele charytatywne: 10.000 zł. Nie licząc działalności Zespołu Caritas -  rachunki za prąd do pracy lodówek przechowujących produkty spożywcze na „wydawkę”, włączone są w „koszta funkcjonowania”.
     Dysponujemy obecnie: 43.000 zł. Nie mamy żadnych zaległości finansowych ani zaciągniętych kredytów. 
 
 
 

Na obecny czas epidemii - limit i dyspensa

 

 

 

 

 

 

     W naszym kościele może uczestniczyć we Mszy świętej i innych nabożeństwach jednocześnie 40 osób. Pamiętajmy o maseczkach zakrywających usta i nos.  Dbajmy o siebie - życzliwość, modlitwa, nadzieja.

    

 


Komunia na rękę nie jest profanacją!

     Komisja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypomina, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust, to jednak „nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne”.

 

     W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

     Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

     Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację (por. Mszał Rzymski, OWMR 161, rzymska instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 92). Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sacramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii.

     Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo (por. List kard. Saraha z 3 września br.), czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią.

     Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie wielkiej dbałości o cześć wobec Najśw. Sakramentu, zwracając uwagę na to, aby przy Komunii nie dopuścić do gubienia okruszyn Hostii. W tym celu powinni dbać o jakość stosowanych do Mszy hostii, z wielką uwagą dbając o to, aby się nie kruszyły i nie pozostawiały na dłoniach wiernych okruszyn. Warto też przypomnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do palców jakaś cząstka Hostii, zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan powinien otrzeć palce nad pateną, a jeśli to konieczne, obmyć je. Ma również zebrać cząstki znajdujące się poza pateną” (OWMR 278). Kongregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad pateną powinno wystarczyć. Ale mogą się zdarzyć i takie przypadki, w których konieczna jest ablucja palców, jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły pozostaną przyklejone do palców z powodu pocenia się” (dekl. De fragmentis eucharisticis). Jeśli kapłani są zobowiązani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii (OWMR 278), podobnie powinni postępować wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii.

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 3 października 2020 r.


Bezpłatna pomoc prawnicza i psychologiczna

bezpłatna pomoc prawnicza i poradnictwo rodzinne

środa: 16.00 - 17.00 kancelaria parafialna

 

bezpłatna pomoc psychologiczna

środa: od 16.00 kancelaria parafialna

wcześniej prosimy o kontakt tel. 504 49 20 49

 

nie jesteś sama, nie jesteś sam


Dla narzeczonych

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA

W DEKANACIE CHORZÓW BATORY

 

  • NAUKI PRZEDŚLUBNE – obecność na 4 katechezach jest obowiązkową formą przygotowania do małżeństwa.Udział należy zgłosić wcześniej w wybranej parafii.

 

Parafia Dobrego Pasterza Chorzów Batory ul. Skrajna 2a  – kościół parafialny godz. 19.00

1.03.2021

 2.03.2021

 8.03.2021

9.03.2021

Parafia Św. Antoniego z Padwy ul. Kopernika 1 – dom katechetyczny godz. 19.00

16.03.2021

17.03.2021

23.03.2021

24.03.2021

Parafia Św. Franciszka Chorzów – Klimzowiec ul. Franciszkańska 1  – kaplica Św. Antoniego  godz. 19.00

7.06.2021

8.06.2021

9.06.2021

10.06.2021

Parafia NSPJ Chorzów Batory ul. Długa 32 – salki parafialne godz. 19.00

27.09.2021

28.09.2021

29.09.2021

30.09.2021

 

  • DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

                                                           - nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału

 

Parafia Wniebowzięcia NMP Chorzów Batory ul. Farna 3 – dom katechetyczny godz. 16.30

20.03.2021

26.06.2021

25.09.2021

 

 

ZAPISY: www.narzeczenikatowicka.pl

 

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, siedziba: Chorzów, Długa 32.