WITAMY NA STRONIE

RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

W CHORZOWIE BATORYM

 

Transmisja Mszy świętych on-line z naszego kościoła

 https://www.youtube.com/channel/UCLFqa-ExQo4rPy3DN04oaXg

(godziny transmisji zgodnie z wykazem intencji mszalnych w zakladce Aktualności)

Liturgia


2022-11-27, Niedziela, Rok A, I, Pierwsza Niedziela Adwentu
Iz 2, 1-5
Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1bc)
Rz 13, 11-14
Ps 85 (84), 8
Mt 24, 37-44
2022-11-28, Poniedziałek, Rok A, I
Iz 4, 2-6
Ps 122 (121), 1b-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1bc)
Por. Ps 80 (79), 4
Mt 8, 5-11
2022-11-29, Wtorek, Rok A, I
Iz 11, 1-10
Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: por. 7)
Aklamacja
Łk 10, 21-24

Wydarzenia

 

Odwiedziny Duszpasterskie

     Osoby, rodziny, które chcą przyjąć kapłana u siebie w domu z błogosławieństwem, proszeni są o zapisanie się w zakrystii po Mszach św. lub w kancelarii albo telefonicznie podając nazwisko, adres i numer telefonu.  
     Zapisy trwają do 25 listopada.
     Oprócz tej formy w pierwszych dniach stycznia zostaną odprawione Msze św. (rano i wieczorem) za Mieszkańców poszczególnych ulic parafii.

Jubileusz chóru Seraf

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Parafia NSPJ W Chorzowie zaprasza na koncert z okazji 45 rocznicy działalności Chóru Mieszanego SERAF Koncert odbędzie się w niedzielę 27 listopada 2022 roku godzinie 17°0 w Kościele Parafii NajÅ›wiÄtszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie przy ulicy Długiej 32 W PROGRAMIE SPECJALNY REPERTUAR JUBILEUSZOWY Chórem dyryguje Magdalena Gajda Akompaniament Dawid Duda”


Protokół z Rady Parafialnej

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ

PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

W CHORZOWIE BATORYM

22 września 2022 r.

 

W czwartek, 22 września br., odbyło się spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej naszej parafii. Było to spotkanie inauguracyjne nowej Rady po wyborach w lipcu br.

Po krótkiej modlitwie ks. Proboszcz odczytał zebranym Statut Duszpasterskiej Rady Parafialnej oraz przypomniał rolę Rady i jej zadania. Następnie przyjął od członków Rady uroczyste ślubowanie.

Wybrano zastępcę Przewodniczącego Rady. Przewodniczącym zawsze jest ks. Proboszcz, a zgodne ze statutem, zastępcą musi być osoba świecka. W wyniku tajnego głosowania zastępcą przewodniczącego Rady został p. Krzysztof Pogoda.

Sekretarzem Rady został p. Janusz Kotyś.

Pierwszym tematem była kwestia tegorocznych Odwiedzin Duszpasterskich. Do rozważenia były trzy propozycje:

-   podobnie jak w ub.r. odwiedziny tylko tych rodzin, które zgłoszą uprzednio chęć przyjęcia Kapłana ( w ub.r. było to 168 rodzin),

-   odwiedziny tradycyjne, jak w czasie przed pandemią, Problemem jest wczesny termin ferii zimowych. By zakończyć odwiedziny duszpasterskie przed nimi musiały by się one rozpocząć jeszcze w listopadzie. Wielu Parafianom to nie odpowiada.

-   podział parafii na dwie części i odwiedziny co drugi rok.

Zdania były podzielone ale większość opowiedziała się za systemem z ub.r czyli odwiedziny „na zamówienie” oraz Msze św. w int mieszkańców poszczególnych ulic. Ostateczną decyzję podejmą Kapłani.

Do ks. Proboszcza zgłosili się przedstawiciele firmy kurierskiej zainteresowani postawieniem za kościołem paczkomatu. Proponowane jest umiejscowienie paczkomatu pod płotem, po lewej stronie zaraz za wjazdem na teren placu kościelnego od ul. Długiej. Rada poparła ten pomysł, tym bardziej, że jest to miejsce niewykorzystane, nie będzie miało również wpływu na estetykę placu kościelnego.

Ks. Proboszcz poinformował również, że zakończona została również sprawa dzierżawy drogi, która kiedyś łączyła ul. Armii Krajowej z placem kościelnym – przejście między blokami przylegającymi do ogrodzenia dzisiejszego terenu przedszkola (dawniej była tam furtka), a która jest własnością parafii. Na podstawie ugody, tytułem dzierżawy, parafia otrzymała jednorazowo 2800 zł, po odliczeniu kosztów sądowych, którymi została obciążona Parafia.

Z bieżących remontów, na ten rok, zostało jeszcze dokończenie przebudowy schodów i podjazdu do kościoła.

Dużym problemem w najbliższym czasie będzie ogrzewanie kościoła i probostwa. Chodzi oczywiście o koszty.

Ze spraw bieżących.

Znowu wystąpił problem organisty. Niestety na chwilę obecną nie mamy organisty na cały etat. W niedziele mamy zastępstwa, w tygodniu wiele Mszy jest nieobsadzonych.

  1. Janusz Kotyś nakreślił problemy, jakie mogą w tym roku dotknąć tworzenie naszego Hajduckiego Betlejem. Niestety, ze względów losowych i zdrowotnych odeszli kolejni członkowie ekipy. Szczególnie dotkliwy jest brak p. Józka Biskupka, od lat zajmującego się oświetleniem i zasilaniem stajenki.

Prezes chóru Seraf, p. Joachim Rzepka, poinformował, że Chór wznowił próby i 27 listopada planuje jubileuszowy koncert z ok. 45-lecia Chóru.

Spotkanie zakończono modlitwą w int. Parafii.

Obecni byli: ks. Prob. Krzysztof Tomalik, ks. Maciej Kuś, Jacek Cebula, Iwona Dronka, Janusz Kotyś, Marek Krawczyk, Weronika Krzeszowiak, Sebastian Nowok, Małgorzata Piechoczek, Dorota Pogoda, Krzysztof Pogoda, Marian Pricel, Jan Rzepka, Joachim Rzepka, Wiktoria Stawowiak, Monika Tiel, Maria Zachara.


bł. ks. Józef Czempiel

     Do grona figur Świetych i Błogosławionych w naszej świątyni dołączył bł. ks. Józef Czempiel - inicjator powstania naszej parafii i naszego koscioła.

 

 

 

 

     Wszechmogący Boże, Dobry Pasterzu swojej owczarni, który obdarzyłeś łaską kapłaństwa i męczeństwa sługę swego Józefa, syna Śląskiej Ziemi, spraw, aby był on dla nas wzorem
Chrystusowego kapłana oddanego bez reszty Bogu i ludziom, bezinteresownej troski o najbiedniejszych i nieustraszonego świadectwa Prawdzie. Daj byśmy mogli cieszyć się jego
niebieskim orędownictwem w walce z grzechem alkoholizmu i narkomanii oraz w dochowaniu wierności Tobie aż do śmierci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
     Orędowniku zagrożonych rodzin - módl się za nami.

 


Komunia na rękę nie jest profanacją!

     Komisja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypomina, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust, to jednak „nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne”.

 

     W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

     Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

     Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację (por. Mszał Rzymski, OWMR 161, rzymska instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 92). Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sacramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii.

     Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo (por. List kard. Saraha z 3 września br.), czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią.

     Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie wielkiej dbałości o cześć wobec Najśw. Sakramentu, zwracając uwagę na to, aby przy Komunii nie dopuścić do gubienia okruszyn Hostii. W tym celu powinni dbać o jakość stosowanych do Mszy hostii, z wielką uwagą dbając o to, aby się nie kruszyły i nie pozostawiały na dłoniach wiernych okruszyn. Warto też przypomnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do palców jakaś cząstka Hostii, zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan powinien otrzeć palce nad pateną, a jeśli to konieczne, obmyć je. Ma również zebrać cząstki znajdujące się poza pateną” (OWMR 278). Kongregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad pateną powinno wystarczyć. Ale mogą się zdarzyć i takie przypadki, w których konieczna jest ablucja palców, jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły pozostaną przyklejone do palców z powodu pocenia się” (dekl. De fragmentis eucharisticis). Jeśli kapłani są zobowiązani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii (OWMR 278), podobnie powinni postępować wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii.

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 3 października 2020 r.


Bezpłatna pomoc prawnicza i psychologiczna

bezpłatna pomoc prawnicza i poradnictwo rodzinne

środa: 8.30 kancelaria parafialna

 

bezpłatna pomoc psychologiczna

 

prosimy o kontakt tel. 504 49 20 49

 

nie jesteś sama, nie jesteś sam


U STUDNI - DLA PAR BEZ ŚLUBU

 

PIĄTEK 27 Stycznia 2023r. GODZ. 19.00

PROBOSTWO

 

ZAPRASZAMY


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, siedziba: Chorzów, Długa 32.